Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w budynku hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel, Sala Balowa, przy ulicy Żwirki i Wigury 1H w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ITCARD za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ITCARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 8 ustęp 5 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

5. Rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej przez Zarząd.

otrzyma następujące brzmienie:

"5. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu, rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej przez Zarząd. Jeśli akcje Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), na który Zarząd wyraził zgodę w myśl zdania pierwszego, lub jeżeli akcje były obciążone takim zastawem i zastaw ten wygasł w wyniku przeprowadzenia egzekucji sądowej lub pozasądowego zaspokojenia wierzytelności poprzez przejęcie przez zastawnika na własność akcji obciążonych zastawem, ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczące rozporządzania takimi akcjami, nie ma zastosowania.".

do § 8 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 o następującym brzmieniu:

"6. Jeśli akcje Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), na który Zarząd wyraził zgodę w myśl § 8 ust. 5 zdanie pierwsze, prawo głosu z obciążonych akcji będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli akcje obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. Do czasu doręczenia takiego oświadczenia Spółce prawo głosu nadal przysługuje akcjonariuszowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.".

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy winni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Ponadto, uczestnik Zgromadzenia winien jest okazać ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.

Projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia.