Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w budynku hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel, Sala Balowa, przy ulicy Żwirki i Wigury 1H w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. 

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ITCARD za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ITCARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy winni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Ponadto uczestnik Zgromadzenia winien jest okazać ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. 

Projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia. 

Z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian statutu Spółki, w załączniku do niniejszego zawiadomienia przedkładamy projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 

Proponowane zmiany statutu Spółki obejmują jego następujące nowe lub zmienione postanowienia: 

1) § 8 poprzez zmianę ustępu 5 oraz dodanie ustępów 6-9; 

2) § 14 poprzez zmianę ustępów 3, 5 i 8; 

3) § 19; 

4) § 20; 

5) § 22 poprzez zmianę ustępów 1, 3 i 6; 

6) § 25 poprzez: a) zmianę ustępu 1, b) zmianę ustępu 2 poprzez: i. wykreślenie litery m), ii. zmianę litery n); 

7) § 26 poprzez zmianę ustępu 2; 

8) § 29 poprzez zmianę ustępu 3 oraz dodanie ustępu 5. 


Z poważaniem, 

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A


STATUT