Aktualności

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w budynku hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel, Sala Balowa, przy ulicy Żwirki i Wigury 1H w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

  4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

  5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia. 

  6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

  7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 

  8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 

  9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 

  10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ITCARD za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ITCARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

  11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 

  12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 

  13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 

  14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

  15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

  16) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy winni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Ponadto uczestnik Zgromadzenia winien jest okazać ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. 

  Projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia. 

  Z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian statutu Spółki, w załączniku do niniejszego zawiadomienia przedkładamy projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 

  Proponowane zmiany statutu Spółki obejmują jego następujące nowe lub zmienione postanowienia: 

  1) § 8 poprzez zmianę ustępu 5 oraz dodanie ustępów 6-9; 

  2) § 14 poprzez zmianę ustępów 3, 5 i 8; 

  3) § 19; 

  4) § 20; 

  5) § 22 poprzez zmianę ustępów 1, 3 i 6; 

  6) § 25 poprzez: a) zmianę ustępu 1, b) zmianę ustępu 2 poprzez: i. wykreślenie litery m), ii. zmianę litery n); 

  7) § 26 poprzez zmianę ustępu 2; 

  8) § 29 poprzez zmianę ustępu 3 oraz dodanie ustępu 5. 


  Z poważaniem, 

  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A


  STATUT
 • Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd spółki pod firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640662, dla której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.  

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, I piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 09:00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

  Niniejsze wezwanie jest piątym (ostatnim) wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami pod adresem www.itcard.pl

  Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/


  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd spółki pod firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640662, dla której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.  

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, I piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 09:00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

  Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami pod adresem www.itcard.pl

  Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/


  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd spółki pod firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640662, dla której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji. 

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, I piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 09:00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

  Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami pod adresem www.itcard.pl

  Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/


  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie.

 • Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd spółki pod firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640662, dla której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019  r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji. 

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, I piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 09:00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

  Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami pod adresem www.itcard.pl

  Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/


  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

  Zarząd spółki pod firmą IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640662, dla której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji. 

  Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, I piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 09:00 – 15.00. 

  Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami pod adresem www.itcard.pl

  Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy/


  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w budynku hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel, Sala Balowa, przy ulicy Żwirki i Wigury 1H w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

  10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ITCARD za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ITCARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki

  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

  17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


  Proponowane zmiany Statutu Spółki:

  § 8 ustęp 5 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

  5. Rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej przez Zarząd.

  otrzyma następujące brzmienie:

  "5. Z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu, rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej przez Zarząd. Jeśli akcje Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), na który Zarząd wyraził zgodę w myśl zdania pierwszego, lub jeżeli akcje były obciążone takim zastawem i zastaw ten wygasł w wyniku przeprowadzenia egzekucji sądowej lub pozasądowego zaspokojenia wierzytelności poprzez przejęcie przez zastawnika na własność akcji obciążonych zastawem, ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczące rozporządzania takimi akcjami, nie ma zastosowania.".

  do § 8 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 o następującym brzmieniu:

  "6. Jeśli akcje Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), na który Zarząd wyraził zgodę w myśl § 8 ust. 5 zdanie pierwsze, prawo głosu z obciążonych akcji będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli akcje obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. Do czasu doręczenia takiego oświadczenia Spółce prawo głosu nadal przysługuje akcjonariuszowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.".

  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. 

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy winni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Ponadto, uczestnik Zgromadzenia winien jest okazać ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.

  Projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia.

 • Informacja dla Inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228/2019 (5867) z dnia 26 listopada 2019 roku w poz. 60711 ukazało się ogłoszenie w przedmiocie wezwania wszystkich Akcjonariuszy i posiadaczy akcji IT Card Centrum Technologii Płatniczych spółka akcyjna na okaziciela do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela w celu ich wymiany na dokumenty akcji imiennych.


  <POBIERZ>

 • Informacja dla Inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 94/2019 (5733) z dnia 16 maja 2019 roku w poz. 25062 ukazało się Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.


  <POBIERZ>

 • Certificate of PCI DSS 2018

  ITCARD zakończył pomyślnie tegoroczny Audyt PCI DSS. Kolejny rok z rzędu otrzymaliśmy certyfikat PCI DSS, który potwierdził naszą zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych kartowych. 

 • Informacja dla Inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 30 maja 2018 roku w poz. 22953 ukazało się Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.


  <POBIERZ>

 • Informacja dla Akcjonariuszy

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 z dnia 26 maja 2017 roku w poz. 20110 ukazało się Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.


  <POBIERZ>

 • Informacja dla Inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 218 z dnia 10 listopada 2016 roku w poz. 29541 ukazało się Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.


  <POBIERZ>

 • Ogłoszenie

  Plan Połączenia


 • Ogłoszenie

  Szanowni Akcjonariusze, 

  Działając w imieniu Spółki ITCARD Centrum Technologii Płatniczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 139, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262496 (dalej „Spółka”), jako Zarząd upoważniony do reprezentacji Spółki, niniejszym przypominamy o zbliżającym się terminie na dokonanie wpłaty uzupełniającej na akcje zwykłe imienne serii F Spółki ITCARD Centrum Technologii Płatniczych Spółka Akcyjna, który upływa dnia    31 sierpnia 2016 roku

  Przedmiotowa wpłata jest już ostatnią, tym samym po jej dokonaniu akcje serii F zostaną przez Państwa opłacone w całości. 

  Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek Spółki prowadzony w Banku SBR Bank z siedzibą w Szepietowie, numer rachunku 72 8769 0002 0000 5092 2000 0010.

 • Informacja dla Inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95 z dnia 18 maja 2016 roku w poz. 12002 ukazało się Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.


  <POBIERZ>

 • Certificate of PCI DSS 2015

  ITCARD zakończył pomyślnie tegoroczny Audyt PCI DSS. Kolejny rok z rzędu otrzymaliśmy certyfikat PCI DSS, który potwierdził naszą zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych kartowych. 

 • Informacje dla inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 z dnia 13 maja 2015 roku ukazało się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.

  <pobierz>

 • Sieć nowoczesnych terminali płatniczych Planet Pay

  ITCARD właściciel marki Planet z dniem 1 września br. uruchamia obsługę terminali płatniczych pod marką Planet Pay. 

  Spółka Planet Pay jest odpowiedzią na duże zainteresowanie Klientów terminalami płatniczymi dotąd oferowanymi przez ITCARD i powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku w zakresie akceptacji kart płatniczych w punkach usługowo-handlowych.

  Nasze terminale płatnicze posiadają wszystkie wymagane przez organizacje płatnicze VISA i MasterCard certyfikaty bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem nowoczesnej sieci terminali płatniczych Planet Pay poszerzamy zakres świadczonych usług.

  Do końca roku Planet Pay powiększy się nie tylko o kolejne terminale płatnicze, ale również wprowadzi nową usługę jaką jest DCC (Dynamic Currency Conversion) - płatności w walucie karty.

 • Już ponad 3 800 bankomatów w całej Polsce

  Na koniec sierpnia ITCARD obsługuje ponad 3 800 bankomatów w całej Polsce.

  ITCARD to gwarancja najwyższej jakości usług. Oferujemy kompleksowe rozwiązania i elastyczne modele współpracy.

 • Certificate of PCI DSS

  ITCARD po raz kolejny spełnia wszystkie wymogi stawiane podmiotom obsługującym transakcje kartowe i stanowi gwarancję dla Klientów, że ich dane kartowe są bezpieczne i nie zostaną wykorzystane niezgodnie z prawem.

 • informacje dla inwestorów

  Uprzejmie informujemy, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102 z dnia 28 maja 2014 roku ukazało się ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA.

  <pobierz>

 • Powstanie pierwsza w Europie niezależna sieć bankomatów biometrycznych

  ITCARD S.A.jest jednym z czołowych dostawców usług bankowych w Polsce, oraz właścicielem marki Planet Cash, drugiej co do wielkości niezależnej sieci bankomatów w Polsce. Obecnie składa się ona z ponad 600 maszyn. W tym roku Planet Cash zainstaluje kolejnych 1400 urządzeń (firm Wincor Nixdorf i Diebold), co zwiększy udział sieci w polskim rynku bankomatowym do 11%.

  Do końca roku zainstalowanych zostanie około 2000 bankomatów biometrycznych wykorzystujących opartą na układzie naczyń krwionośnych palca technologię Finger Vein. To nowatorskie rozwiązanie biometryczne opracowała czołowa firma z branży technologicznej Hitachi Europe Ltd., która jest spółką zależną Hitachi Ltd. (TSE: 6501).

  „Finger Vein jest kluczową technologią dla strategii spółki. Wykorzystujemy ją już w bankomatach działających w bankach spółdzielczych. ITCARD ponownie dokonuje rewolucji, uruchamiając pierwszą w Europie niezależną sieć biometryczną, z której mogą korzystać klienci wszystkich banków” – mówi prezes ITCARD S.A. Jarosław Chrzanowski.

  Co najmniej 1730 bankomatów Planet Cash zostanie w 2014 r. wyposażonych w czytniki Finger Vein, co pozwoli klientom wypłacać gotówkę i dokonywać innych transakcji (sprawdzenie salda, szybki przelew itp.) przez dotknięcie palcem, bez użycia karty ani kodu PIN. Firma wdraża to rozwiązanie pod hasłem „Gotówka w zasięgu palca”.

  W marcu 2014 r. ITCARD podpisał z Hitachi Europe Ltd. umowę o wdrożeniu technologii Finger Vein w 1730 bankomatach Planet Cash. Po uruchomieniu niezależnej sieci Planet Cash z usług biometrycznych będą mogły korzystać wszystkie banki w Polsce. Poważne zainteresowanie przyłączeniem się do systemu biometrycznego wyraziło już kilka czołowych banków komercyjnych.

  „ITCARD jest partnerem strategicznym, z którym współpracujemy od 2010 r. Wykorzystanie technologii Finger Vein w bankomatach sieci Planet Cash jest jak dotąd największym krokiem, jaki poczyniono w Europie, aby ustanowić nowy, powszechnie dostępny standard bezpiecznych, szybkich i wygodnych transakcji bankowych” – powiedział Tadeusz Woszczyński, Dyrektor Regionalny Grupy Systemów Informatycznych Hitachi Europe Ltd. na Europę Środkowo-Wschodną.

  Finger Vein jest rozwiązaniem biometrycznym chroniącym tożsamość użytkowników, opracowanym w Japonii przez firmę Hitachi i wykorzystywanym do zapewnienia bezpieczeństwa usług bankomatowych w japońskim sektorze bankowym. Od 2009 r. technologia ta jest z powodzeniem wdrażana w polskim i tureckim sektorze bankowym. W Polsce Getin Bank wykorzystuje ją do uwierzytelniania transakcji i podpisywania dokumentów w swoich nowych oddziałach (Getin UP) oraz placówkach samoobsługowych (Getin Point). Technologia Finger Vein jest także wykorzystywana w oddziałach Banku BPH S.A. w celu identyfikacji klientów oraz autoryzacji transakcji. Czołowe polskie banki spółdzielcze, w tym Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy (od lipca 2014 r.), Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Spółdzielczy w Kielcach oraz Powiślański Bank Spółdzielczy, posługują się nią przy uwierzytelnianiu transakcji bankomatowych i wypłat świadczeń socjalnych z bankomatów.

  Rozwiązania Finger Vein są ponadto wykorzystywane w około 3000 bankomatów największego tureckiego banku komercyjnego Turkiye IS Bankasi A.S. Rozpoczęto już rozmowy na temat połączenia polskiej biometrycznej sieci bankomatów Planet Cash z siecią biometryczną Turkiye IS Bankasi w Turcji, aby utworzyć pierwszą na świecie międzynarodową sieć bankomatów biometrycznych.

  Projekt Planet Cash jest jednym z przykładów zaangażowania Hitachi w Social Innovation Business, poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które łączą w sobie produkty, usługi oraz zaawansowaną wiedzę z obszaru IT, w celu usprawnienia funkcjonowania społeczeństwa.

 • Kolejnych 100 bankomatów w ITCARD!

  ITCARD obsługuje w dniu dzisiejszym równo 3 500 bankomatów w całej Polsce!
  Z każdym dniem zwiększa się liczba obsługiwanych bankomatów przez ITCARD.

  Jest to dowód na to, że jesteśmy liderem na polskim rynku.

 • ITCARD obsługuje już ponad 3 400 bankomatów!

  Jesteśmy drugim co do wielkości operatorem pod względem liczby obsługiwanych bankomatów w Polsce.

  ITCARD posiada certyfikat zgodności z wymaganiami Payment Card Industry Data Security Standard, gwarantując najwyższe bezpieczeństwo dla użytkowników transakcji kartowych.

 • 3 300 bankomatów w całej Polsce!

  Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm na polskim rynku.

  Dostarczamy kompleksowych rozwiązań dla naszych Klientów.

  Świadczymy swoim Partnerom biznesowym oraz bankom kompleksową obsługę wszystkich urządzeń zainstalowanych zarówno w siedzibach, jak i punktach komercyjnych.

 • ITCARD przejmuje obsługę sieci bankomatów BGŻ

  Bankomaty Banku BGŻ będą pracowały pod marką niezależnej sieci Planet Cash.

  Dzięki współpracy z Bankiem BGŻ, ITCARD obsługuje już łącznie ponad 3200 bankomatów i jest drugim największym operatorem bankomatów w Polsce, z 17-proc. udziałem w rynku. Jeżeli spółka utrzyma obecne tempo rozwoju, do końca 2014 roku ma szansę zostać największym operatorem bankomatów w Polsce, przed Centrum Rozliczeniowym PKO BP i Euronet.

 • Komunikat Zarządu

  Informujemy, że w ostatnim okresie odsetkowym obligacji serii A zamiennych na akcje serii E rozpoczynającym się z dniem 01 października 2013 roku a kończącym się w dniu 15 października 2013 roku obowiązuje stopa procentowa w wysokości 2,92% w stosunku rocznym.

  Jednocześnie informujemy, że w dwunastym okresie odsetkowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku wysokość odsetek należnych na ten dzień dla 1 szt. obligacji wynosi 0,75 PLN.